Θεοτόκε η Ελπίς / Theotokos, Our Hope

10.00 

1. Καμπάνες- Χαίρε Μαρία, Ηχ. β’ / Bells-Hail Mary, Tone 2
2. Ακατάληπτον εστί, Ηχ. γ’ / Beyond understanding, Tone 3
3. Την ωραιότητα, Ηχ. γ΄ / Thy beauty, Tone 3
4. Δεύτε λαοί, Ηχ. β’ Αλλότριον, Ηχ. πλ. Δ’ / Come, O people, Tone 2 Beyond understanding, Tone 8
5. Θεοτόκε Παρθένε, Ηχ. πλ. Α’ Άξιον εστιν Ηχ. α’ / Virgin Theotokos, Tone 5 It is meet, Tone 1
6. Ο μέγας προέγραψεν- Κράτημα, Ηχ. πλ. Β’ / Moses foretold-Kratema, Tone 6
7. Αι γενεαί…- Νενίκηνται, Ηχ. α’ / All generetions call, Tone 1
8. Δόξα- Και νυν Ότε η μετάστασις, Ηχ. πλ. Β’ / Glory- Both now When the translation, Tone 6
9. Λόγον αγαθόν, Ηχ. βαρύς διατονικός (Ζω) / My heart is inditing, Tone 7
10. Ανοίξω το στόμα μου, Ηχ. λέγετος Χαίροις Άνασσα, Ηχ. δ΄/ I open my mouth, Legetos Tone Hail O Queen, Tone 4
11. Δόξα- Και νυν Την των Παρθένων καλλονήν, Ηχ. πλ. β’ / Glory- Both now The virgins’ beauty, Tone 6
12. Ο άγγελος εβόα, Ηχ. α’ / The angel cried, Tone 1
13. Τύπον της αγνής λοχείας σου Κράτημα, Ηχ. α’ Your pure child-bearing Kratema, Tone 1
14. Παναγία Θεοτόκε Την πάσαν ελπίδα μου, Ηχ. β’ / All Holy Mother All my hope, Tone 2

Additional information

Weight 0.11 kg
Dimensions 13 × 12.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Θεοτόκε η Ελπίς / Theotokos, Our Hope”