Παράκλησις / Paraklisis

10.00 

1. Καμπάνες – Σήμαντρον / Ringing of bells – Simantron
2. Ευλογητός ο Θεός… / Blessed is our God
3. Κύριε εισάκουσον… (Ψαλμός 142) /O Lord, hear my prayer… (Psalm 142)
4. Θεός Κύριος…, Ηχ. δ’ Απολυτίκιον Ευαγγελισμού / God is the Lord…, Tone 4 Troparion of the Annunciation
5. Ψαλμός 50 / Psalm 50
6. Ωδαί α’, γ’, Ηχ., πλ. δ’ / Canticles 1,3, Tone 8
7. Αίτησις – Πρεσβεία θερμή…, Ηχ. β’ / Petition – O Fervent advocate…, Tone 2
8. Ωδαί δ’, ε’, στ’, Ηχ. πλ. δ’ / Canticles 4, 5, 6, Tone 8
9. Αίτησις – Προστασία των Χριστιανών…, Ηχ. β’ /Petition – O protection of Christians…, Tone 2
10. Προκείμενον – Ευαγγέλιον / Prokeimenon – Gospel reading
11. Δόξα… Και νυν…, Ηχ. β’ Σώσον ο Θεός τον λαόν Σου / Glory… Both now…, Tone 2 Save o God, thy people
12. Ωδαί ζ’, η’, θ’, Ηχ. πλ. δ’/ Canticles 7, 8, 9, Tone 8
13. Άξιον εστίν… – Μεγαλυνάρια / It is truly meet… – Megalynaria
14. Τρισάγιον – Δέησις – Απόλυσις / Trisagion – Litany – Dismissal
15. Απόστολοι εκ περάτων…, Ηχ. γ’ Δι’ ευχών…/ O Ye Apostles from afar…, Tone 3 Through the prayers…

In stock

Additional information

Weight 0.11 kg
Dimensions 13 × 12.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Παράκλησις / Paraklisis”