Άσωμεν τώ Κυρίω / Let Us Sing To The Lord

10.00 

1. Τάλαντον- Πάντες αγρυπνήσωμεν. Μακάριος ανήρ, Ηχ. πλ. α’ / Talanton- Let us all keep vigil. Blessed is the man, Tone 5
2. Τι σοι προσενέγκωμεν, Ηχ. β’ / What shall we bring to you, Tone 2
3. Δόξα- Αίμα και πυρ, Ηχ. πλ. Δ’ / Glory-Blood and fire, Tone 8
4. Θάμβος ην, Ηχ. βαρύς εναρμόνιος (Ζω) / A strange wonder it was, Tone 7 (enarmonios)
5. Τι ανταποδώσωμεν, Ηχ. βαρύς / What shall we return to the Lord, Tone 7
6. Αινείτε τον Κύριον, Ηχ. β’  / Praise the Lord, Tone 2
7. Δόξα- Ουκ έστιν η βασιλεία, Ηχ. α’ / Glory- The Kingdom of God is not eating and drinking, Tone 1
8. Τον Κύριον υμνείτε, Ηχ. α’ / Hymn the Lord, Tone 1
9. Χριστός ανέστη (Μέλος αργόν) / Christ is risen (Slower melody)
10. Τυπικά, Ηχ. α’ / Typika, Tone 1
11. Πλούσιοι επτώχευσαν, Ηχ. δ’ χρωματικός (Νενανώ) / Rich men fallen into poverty, Tone 4 chromatic (Nenano)
12. Δόξα- Όπου επισκιάση, Ηχ. πλ. Α’ / Glory- Where the grace overshadow, Tone 5
13. Την οικουμένην- Αλληλούϊα, Ήχος Νενανώ / The universe- Alleluia, Tone Nenano
14. Έτοιμη η καρδία μου, Ηχ. πλ. Α’ / My heart is ready, Tone 5
15. Αγκάλας πατρικάς, Ηχ. α’  – Τροπάρια μοναχικής κουράς / Fatherly embraces, Tone 1- Hymns from the monastic tonsure
16. Σήμερον της σωτηρίας, Ηχ. δ’ / Today is the beginning of salvation, Tone 4

Additional information

Weight 0.11 kg
Dimensions 13 × 12.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Άσωμεν τώ Κυρίω / Let Us Sing To The Lord”